Penilaian Kursus Peningkatan Profesionalisme Pensyarah IPG 2008
Hotel Seri Malaysia, Port Dickson, Negeri Sembilan
April 1 - April 4 , 2008 

Statistics

N Mean Median Mode Std. Deviation
Valid Missing Valid Missing Valid Missing
Jantina 32 0 1.6250 2.0000 2.00 .49187
Kesesuaian Kursus Dengan Bidang Tugas Kerja 32 0 4.2813 4.0000 4.00 .63421
Penyampaian Isu Kandungan Kursus 32 0 3.8750 4.0000 4.00 .75134
Bahan-Bahan Edaran 32 0 3.8750 4.0000 4.00 .60907
Jangkamasa Kursus 32 0 3.9063 4.0000 4.00 .64053
Kemudahan Peralatan Kursus 32 0 3.5313 3.0000 3.00 .84183
Penilaian Keseluruhan Kursus 32 0 3.9688 4.0000 4.00 .69488

 

Jantina


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Lelaki 12 37.5 37.5 37.5
Perempuan 20 62.5 62.5 100.0
Total 32 100.0 100.0

Bilangan Menghantar Laporan LPS

Peserta Lelaki adalah (N=12), 37.5% dan Peserta Perempuan adalah (N=20) 62.5%


Kesesuaian Kursus Dengan Bidang Tugas Kerja


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sederhana 3 9.4 9.4 9.4
Baik 17 53.1 53.1 62.5
Sangat Baik 12 37.5 37.5 100.0
Total 32 100.0 100.0

Dapatan Laporan menunjukkan N=29, 88.6% memaklumkan bahawa kursus ini sesuai dengan bidang tugas kerja


Penyampaian Isu Kandungan Kursus


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sederhana 11 34.4 34.4 34.4
Baik 14 43.8 43.8 78.1
Sangat Baik 7 21.9 21.9 100.0
Total 32 100.0 100.0

Seramai N=21, 65.7% bersetuju bahawa penyampaian Isu Kandungan Kursus adalah baik


Bahan-Bahan Edaran


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sederhana 8 25.0 25.0 25.0
Baik 20 62.5 62.5 87.5
Sangat Baik 4 12.5 12.5 100.0
Total 32 100.0 100.0

Seramai N=24, 85.0% bersetuju bahan-bahan edaran adalah mencukupi dan sesuai


Jangkamasa Kursus


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sederhana 8 25.0 25.0 25.0
Baik 19 59.4 59.4 84.4
Sangat Baik 5 15.6 15.6 100.0
Total 32 100.0 100.0

Seramai N=24, 70.0% bersetuju bahawa jangkamasa kursus adalah mencukupi


Kemudahan Peralatan Kursus


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Lemah 2 6.3 6.3 6.3
Sederhana 16 50.0 50.0 56.3
Baik 9 28.1 28.1 84.4
Sangat Baik 5 15.6 15.6 100.0
Total 32 100.0 100.0

Dapatan menunjukkan peserta tidak berpuas hati dengan kemudahan dan peralatan kursus yang disediakan.

Peratusan keseluruhan menunjukkan 56.3 % dari peserta memberi skor sederhana dan lemah


Penilaian Keseluruhan Kursus


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Sederhana 8 25.0 25.0 25.0
Baik 17 53.1 53.1 78.1
Sangat Baik 7 21.9 21.9 100.0
Total 32 100.0 100.0

Kursus yang dijalankan adalah baik dengan peserta memberi skor 75% secara keseluruhan

   Cadangan dan Komen Peserta  
 

1.  Bersedia untuk ke Fasa seterusnya

 
  2. Terdapat beberapa Penceramah yang tidak bersedia dan penyampaian kursus perlu ditingkatkan  
  3. Penceramah perlu bersifat terbuka dan mempelbagai kaedah penyampaian dan perlu mahir dengan pengunaan ICT.    Terdapat penceramah yang tidak bersedia menerima pandangan peserta dan tidak positif dalam perbincangan  
 

 4. Punctuality dalam pengendalian sesi terutama penceramah dan urusetia dalam penyediaan peralatan dan bahan-bahan kursus

 
  5. Makanan dan minuman terutama "vegeterian food" perlu di ambil kira termasuklah kepelbagaian menu dan kepekaan terhadap penyediaan dan sensitiviti peserta  

     

Laporan Grafik

Jantina

Kesesuaian Kursus Dengan Bidang Tugas Kerja

Penyampaian Isu Kandungan Kursus

Bahan-Bahan Edaran

Jangkamasa Kursus

Kemudahan Peralatan Kursus

Penilaian Keseluruhan Kursus

Disediakan pada April 4, 2008 oleh Pengendali@2006